Strategie von dfedora

12 Nuns

 1
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 2
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 3
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 4
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 5
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 6
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 7
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 8
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 9
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 10
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 11
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 12
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 13
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 14
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 15
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 16
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 17
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 18
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 19
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 20
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 21
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 22
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 23
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 24
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 25
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 26
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 27
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 28
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 29
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 30
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 31
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 32
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 33
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 34
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 35
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

 36
Typ:
Feld:
Einsatz:bei Feld Gewinn:

bei Chancengewinn

bei Verlust

bei Saldo:

Prüfsumme: 1de9c8b026813cbd932bba57e0b3ea58